ခ်က္ကေလးဘေလာ့ခ္ ကိုအားေပးေနႀကတဲ့ေဘာ္ေဘာ္ မ်ားကိုအထူးေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။